بررسی ارور ۵۰ ۶۰

. کدخطای ) – 50-60 (در پکیج مدل آنالوگ و یا ) E31 (در مدل دیجیتال

شرح عیب:ترمیستور مدار گرمایش اشکال دارد )مدار آن اتصال کوتاه کرده است(

1.ترمیستور مدار گرمایش)همانند سنسور آب گرم است با این تفاوت که محل آن ،قسمت رفت مدار گرمایش

است و جفت سیم متصل به آن سفید رنگ می باشد( خراب است . همچنین ممکن است جفت سیم متصل به

ترمیستور اتصالی کرده باشد یا محل اتصال در ناحیه ی سوکت خیس شده باشدو باعث ایجاد اتصال کوتاه شده

است<<<بررسی سوکت اتصال و یا تعویض ترمیستور توسط سرویسکار مجاز

2. برد الکترونیک یا درخت سیم معیوب است<<<سالم بودن برد الکترونیک و درخت سیم دستگاه توسط

سرویسکار مجاز بررسی شود

*ترمیستور مدار شوفاژدر پکیج دومبدله در قسمت هیدرولیک چپ ودر قسمت خروجی یا مسیر رفت مدار گرمایش

قرار دارد ولی در پکیج تک مبدله اغلب روب خود مبدل اصلی نصب می باشد

*مقدار مقاومت سنسور NTC در دمای 25 درجه سانتیگراد 11 اهم می باشد و با افزایش دما از این مقاومت کاسته

می شود با توجه به این نکته و با استفاده از اهم متر می توان به سالم بودن ترمیستور پی برد

تماس سریع

سرچ