1 . کدخطای ) – 40-80 (در پکیج مدل آنالوگ و یا ) E10 (در مدل دیجیتال

شرح عیب:نشت دود به محیط)سنسور دودکش عمل کرده است(

*این عیب فقط در پکیج های بدون فن رخ می دهد

**شرایط مناسب و ایده آل دودکش در دستگاه های بدون فن:

حداقل قطر دودکش نباید کمتر از 15 سانتیمتر باشد حداقل ارتفاع دودکش باید 4متر باشد حداقل ارتفاع عمودی – –

از مجرای خروج دود تا دریچه دودکش باید دوبرابر قطر دودکش ،یعنی 31 سانتیمتر باشد هردستگاه پکیج باید –

دارای دودکش مستقل باشد انتهای دودکش باید حتما دارای کلاهک – H بوده و از سطح پشت بام یک متربالاتر

بوده و از دیوارهای جانبی 3متر فاصله داشته باشد مسیر خروج دودکش فاقد هرگونه گرفتگی باشد از طول افقی – –

زیاد بین مجرا تا دریچه و به کار بردن زانوهای اضافی اجتناب گردد)قسمت افقی شیبی برابر 3%رو به بالا داشته

باشد(

1.درصورت عدم رعایت نکات ایمنی بالا ،ترموستات ایمنی دودکش قطع می کند)عمده ترین علت براثر مسدود

بودن مسیر خروج دود است(و بلافاصله دستگاه قفل میگردد بنابراین لازم است کلیه ی نکات ایمنی که در بالا ذکر

شد ازجله عدم گرفتگی دودکش بررسی شود}ترجیحا توسط کارشناس آتشنشانی یا سرویسکار مجاز شرکت{و

سپس دستگاه ریستارت شده و برای استفاده مجدد روشن شود

2.این عیب می تواند براثر خراب بودن ترموستات دود ایجاد شود .این ترموستات هنگامی دمای اطراف کلاعک

تعدیل به 72 درجه سانتیگراد برسد عمل میکند بنابراین اگر دمای آن ناحیه کمتر از این مقدار باشد نسبت به

تعویض سنسور دود توسط سرویسکار اقدام شود