ارور E12 E30 E99 در پکیج ایران رادیاتور

ارور E12 E30 E99 در پکیج ایران رادیاتور

 

ارور E12 E30 E99 در پکیج ایران رادیاتور

 

 

این ارور  معادل 3040 در دستگاه ایران رادیاتور به معنی خرابی بردمیباشد.